K zamyšlení

 

Život s Duchem svatým není bez starostí, ale vede k životu a radosti

„Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!“ Gal 5,25

S přáteli jsme často mluvili o darech Ducha svatého. Nebylo nám zcela jasné, jak se to stane, že je Jím někdo naplněn a obdarován. V Bibli čteme, že apoštolové začali mluvit v cizích jazycích pod Jeho vlivem. Historie i současnost vypráví o lidech, kteří mají dar uzdravování, proroctví, poznání… Jsou tyto dary Ducha snad jen pro vyvolené?

Rozhodně ne! Duch svatý může působit v životě každého z nás takovou silou, jakou mu my sami dovolíme. Prosíme-li o to, aby nás naplňoval, a žijeme-li duchovně, jak nás vybízí apoštol Pavel (srov. Gal 5), odevzdáváme-li se zcela do rukou Božích, pak si můžeme být jisti, že Duch začne v našich životech působit. Jeho ovocem je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost a mnohem více…

Život, který můžeme žít v naplnění Duchem svatým, je životem velmi plodným. Není to život bez starostí, bez práce, často nemusí být ani snadný. Jisté ale je, že takový život je šťastný a přivádí nás stále více k Otci. Pokud tedy chceme skutečně jednat podle Ducha, dovolme mu, aby on sám byl naším životem!

Převzato: www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Zivot-s-Duchem-sv-neni-bez-starosti-ale-vede-k-zivotu.html

Modlitba Matky Terezy za kněze

Maria, Matko Ježíšova,

rozestři plášť své čistoty na naše kněze.

Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.

Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.

Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.

Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.

Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.

Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.

Vkládej Ježíše stále na jejich rty,

aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.

Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou,

miluj je a přinášej jim radost.

Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících

a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.

Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří,

celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši.

Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo.

Dej jim kus svého srdce,

tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory,

aby i oni mohli růst do Kristovy podoby.

Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.

Amen.

Převzato: www.vojtechkodet.cz/modlitby/marianske/ostatni-marianske-modlitby/modlitba-matky-terezy-za-kneze.html

 

Myslet jako Ježíš Kristus...

Sv. Jindřich de Ossó (1840-1896)

Myslet jako Ježíš Kristus,
cítit jako Ježíš Kristus,
milovat jako Ježíš Kristus,
konat Ježíš Kristus,
mluvit jako Ježíš Kristus,
říkat to, co Ježíš Kristus,
jedním slovem: celý náš život
připodobnit životu Krista.
 
Být křesťanem
totiž znamená být druhým Kristem.¨
aby se náš život přizpůsobil
životu Krista,
je nezbytné ho poznávat
a o něm rozjímat,
a to tak, že pronikneme
do jeho citů,
hnutí, tužeb a úmyslů,
abychom všechno dělali
v dokonalé jednotě s ním.
 
Kristus žil, jedl, spal, mluvil,
mlčel, býval na cestách a unavený,
odpočíval, míval hlad, žízeň
a snášel chudobu;
jedním slovem: pracoval,
trpěl a zemřel za nás,
pro naši spásu.
 
Ježíš je náš bratr, tělo z našeho těla,
krev z naší krve, kost z našich kostí.
 
Toto je můj Ježíš,
pravý, živý a osobní Bůh i šlověk,
který skutečně třicet tři let
žil na zemi
a rozmlouval s námi, lidmi.
Je tím, který kvůli naší spáse
sestoupil z nebe,
stal se člověkem, trpěl, zemřel,
vstal z mrtvých, vstoupil do nebe
a zůstává mezi námi
až do konce věků.
 
Budu tedy žít, jíst, spát, mluvit,
mlčet, pracovat, trpět
- a všechno to budu dělat
a snášet ve spojení s Ježíšem
- a jak by chtěl,
abych to dělal a trpěl i já…
kdo to tak dělá,
bude přetvořen v Ježíše
a spolu s apoštolem
bude moci říci:
„Nežiji už já,
ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)